Bezpečnostní list


Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1

Identifikátor výrobku:

Obchodní název směsi:

Antibakteriální gel na ruce

1.2

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití:

Dezinfekční prostředek typu TP 01: Osobní hygiena - dezinfekce rukou určená pro profesionální použití a pro použití širokou veřejností.

Nedoporučená použití:

nebyla posuzována

1.3

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

1.3.1

Jméno nebo obchodní jméno dodavatele:

IDEA MARKETING s. r. o.

Adresa:

Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1

Telefon/fax:

+420 733656773

E-mail osoby odpovědné za bezpečnostní list:

ideamarketing@email.cz

1.4

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Tel. 22491 9293, 22491 5402

(nepřetržitá telefonická informační služba)

Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1

Klasifikace látky nebo směsi:

Hořlavá kapalina, kategorie 2: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Vážné poškození/podráždění očí, kategorie 2: H319 Dráždí oči.

2.2

Prvky označení

Název směsi:

Antibakteriální gel na ruce

Směs obsahuje:

(neobsahuje látky povinně uváděné jako součást identifikátoru směsi)

Výstražný symbol:

Signální slovo:

Nebezpečí

H-věty:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Dráždí oči.

P-pokyny

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah a znečištěný obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě nebo odložením do systému sběru nebezpečného odpadu zřízeného obcí.

Doplňující informace:

Poznámka:

EUH 208 Obsahuje citronový extrakt. Může vyvolat alergickou reakci.

Informace požadované podle § 15 biocidního zákona, viz informace na obalu.

Na obalech obsahu do 125 ml nemusí být uvedeny H-věty, EUH věty ani P-pokyny.

2.3

Další nebezpečnost:

Přípravek může vytvářet výbušnou směs par se vzduchem.

Žádná ze složek přípravku není látkou klasifikovanou jako PBT/vPvB, ani látkou zařazenou do Kandidátského seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy z důvodů jiné nebezpečnosti, ani není ve výrobku obsažena v nanoformě.

Oddíl 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1

Látky

Výrobek je směsí chemických látek.

3.2

Směsi

Směs obsahuje následující složky v koncentracích vyžadujících uvedení složky v bezpečnostním listu:

Identifikátor složky

Indexové číslo

Číslo ES

Číslo CAS

Obsah (% hm.)

Klasifikace složky

Látka s exp.

limitem

EU


Specifické koncentrační limity


Ethanol

603-002-00-5

200-578-6

64-17-5

01-2119457610-43-

70-80

Flam liq. 2, H225;Eye Irrit. 2, H319

ano


C >50 %: Eye irrit. 2, H319; (látka se stanoveným expozičním limitem)


Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

(obsah benzenu < 0,1 %)

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

01-2119475133-43-

< 1

Flam. Liq. 2, H225, Asp. Tox. 1, H304

ano


(látka se stanoveným expozičním limitem)


Citronový extrakt

----

284-515-8

8008-56-8

----

< 1

Flam. Liq. 3, H226, Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic chronic 2, H411

ne


-----


-----


Význam zkratek a H-vět je vysvětlen v oddílu 16.

Oddíl 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC


4.1

Popis první pomoci


Všeobecné pokyny: Pokud se při expozici přípravku projevují vážné a přetrvávající zdravotní potíže, konzultujte stav postiženého s lékařem.

Při nadýchání: Při manipulaci s malým množstvím přípravku není riziko nadýchání významné. Při významné expozici par přípravku přerušte expozici a vyveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch.

Při styku s kůží: Při doporučeném způsobu použití se neočekávají projevy poškození kůže.Pokud se u citlivých osob po nanesení přípravku na kůži objeví projevy jejího podráždění, omyjte zasaženou část kůže důkladně vodou a ošetřete regeneračním krémem. Postižený by se měl, pokud je to možné, vyvarovat opakované expozici.

Při zasažení očí: Ihned vyplachujte zasažené oko proudem tekoucí vody; pokud má zasažená osoba kontaktní čočky, krátce po zahájení vyplachování je vyjměte. Sevřená víčka v průběhu vyplachování oka podržte rozevřená. Ve vyplachování zasaženého oka pokračujte alespoň 10 minut. Pokud by projevy podráždění oka přetrvávaly, konzultujte další postup ošetření s lékařem.

Při požití: Vypláchněte dutinu ústní pitnou vodou a nechte postiženého vypít sklenici pitné vody. Nevyvolávejte zvracení.


4.2

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při průniku do očí působí přípravek jejich intenzivní podráždění (pálení, bolest, slzení a zčervenání). Všeobecné symptomy významné orální nebo inhalační expozice se projevují obdobně jako stav opilosti po požití většího množství alkoholu (točení hlavy, ztráta rovnováhy, nevolnost, zvracení).


4.3

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Okamžitá lékařská pomoc je potřebná pouze v případě projevů ohrožujících základní životní funkce.


Oddíl 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU


5.1

Hasiva

Vhodná hasiva: Tříštěný vodní proud, vodní mlha, alkoholu odolná pěna, hasební prášek, oxid uhličitý.

Nevhodná hasiva: Plný proud vody


5.2

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při hoření může vznikat směs oxidů uhelnatého a uhličitého. Vdechování těchto plynů může způsobit vážné poškození zdraví. Páry přípravku mohou ve směsi se vzduchem vytvářet výbušné směsi.


5.3

Pokyny pro hasiče

Při požáru v uzavřeném prostoru používejte izolační dýchací přístroj. Zabraňte pronikání většího množství přípravku do uzavřené kanalizace.


Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU


6.1

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Uzavřené prostory větrejte. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Používejte doporučené ochranné prostředky na ochranu očí.


6.2

Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte průniku přípravku do kanalizace, povrchových a podzemních vod a do půdy. O úniku velkého množství přípravku do vodního prostředí nebo do kanalizace uvědomte příslušný vodoprávní orgán a správce kanalizace.


6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Při úniku velkého množství přípravku omezte vytvořením mechanických zábran průniku přípravku do kanalizace, povrchových vod a do půdy. Pokud je zadržené množství přípravku čerpatelné, odčerpejte uniklou kapalinu do náhradních obalů.

Malé množství uniklé kapaliny a nečerpatelné zbytky po velkém úniku vsákněte do pokud možno nehořlavého materiálu (písek, křemelina, nouzově piliny nebo textil), seberte a uložte do uzavíratelných nádob na odpad.

Znečištěné povrchy opláchněte vodou. Kontaminovanou vodu je možné odvést do kanalizace ukončené biologickou čistírnou odpadní vody.


6.4

Odkaz na jiné oddíly

Doporučení k použití ochranných prostředků viz oddíl 8. Doporučení k odstraňování odpadu viz oddíl 13.


Oddíl 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ


7.1

Opatření pro bezpečné zacházení

Obecná hygienická opatření: Nejezte, nepijte, nekuřte na pracovišti. Po práci s přípravkem si umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete je regeneračním krémem. Přípravkem znečištěný oděv a ochranné prostředky nechte vyschnout, případně vyperte.

Opatření k ochraně před požárem: Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů zapálení. Práce s velkým množstvím výrobku provádějte v prostředí vybaveném pro práci s vysoce hořlavými kapalinami schopnými vytvářet výbušné směsi par a plynů se vzduchem.

Opatření k zamezení tvorby prachu a aerosolů: Při přemísťování větších množství přípravku se vyhýbejte postupům, při kterých může docházet k rozstřikování výrobku nebo k intenzivní tvorbě aerosolu přípravku ve vzduchu.

Opatření k ochraně životního prostředí: Nenechte pronikat výrobek do podzemní a povrchové vody a do půdy.

Opatření k omezení manipulace s neslučitelnými látkami: Zabraňte nekontrolovanému smísení se silnými oxidačními činidly.


7.2

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na podmínky skladování:Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech

Požadavky na sklady a obaly: Při skladování větších množství zohledňujte požadavky na sklady hořlavých kapalin a látek závadných pro vodní prostředí.


7.3

Specifické konečné / specifická konečná použití

Výrobek je určen k použití jako dezinfekční přípravek na dezinfekci rukou. Při manipulaci s velkým množstvím výrobku je potřebné zohlednit jeho vysokou hořlavost, dráždivost pro oči a potenciální závadnost pro vodní prostředí.

Podmínky použití k dezinfekci rukou jsou popsány v návodu na použití přípravku.


Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY


8.1

Kontrolní parametry


8.1.1

Mezní limity expozice na pracovišti/biologické mezní limity platné v České republice:


(NV 361/2007 Sb., směrnice 98/24/ES; rozhodnutí Komise 2014/113/EU, 2004/37/ES

Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) a přípustné expoziční limity (PEL) chemických látek v ovzduší pracovišť:


Látka

Číslo CAS

PEL

(mg.m-3)

NPK-P

(mg.m-3)

Poznámka


Ethanol

64-17-5

1000

3000

-


8.1.2

DNEL a PNEC hodnoty

Skupina

Typ expozice

Typ účinku

DNEL


Pracovníci

Inhalační

Systémový - chronický

950 mg/m3


Dermální

Systémový - chronický

343 mg/kgbw/d


Spotřebitelé

Inhalační

Systémový - chronický

114 mg/m3


Dermální

Systémový - chronický

206mg/kgbw/d


Akutní

Systémový - chronický

87 mg/ kgbw/d


Složka životního prostředí

Typ expozice

PNEC


Vodní prostředí

Sladká voda

0,96 mg/l


Mořská voda

0,79 mg/l


Sladká voda - přerušovaná expozice

2,75 mg/l


BČOV

580 mg/l


Sediment

3,6 mg/kg


Půda

0,63


8.2

Omezování expozice


8.2.1

Technická opatření

Uzavřené prostory, ve kterých může při manipulaci s výrobkem docházet k emisi ethanolu do pracovního ovzduší větrat.


8.2.2

Individuální ochranná opatření


Ochrana dýchacích cest: při doporučeném způsobu používání není nutná.


Ochrana rukou: při činnostech spojených s opakovanou a dlouhodobou expozicí rukou používat nepropustné ochranné rukavice (butylkaučuk, 0,7 mm, > 480 min; nitrilový kaučuk, 0,4 mm, > 120 min)


Ochrana očí a obličeje: při nebezpečí rozstřiku výrobku používat ochranné brýle, bezpečnostní ochranné brýle, ochranný štít.


Ochrana kůže: pracovní oděv


8.2.3

Omezování expozice životního prostředí


Odpadní vody znečištěné výrobkem před jejich vypuštěním do vodotečí vyčistit biologicky.

Oddíl 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI


9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech


Vzhled (skupenství a barva) (při 20 °C):

bezbarvá kapalina


Zápach:

po ethanolu


Prahová hodnota zápachu:

informace není k dispozici


Hodnota pH (při 20 °C):

6,8 - 8


Bod tání / bod tuhnutí:

nebyl zjišťován (ethanol - 114,15 při 1013 hPa)


Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:

> 35 °C (ethanol 78,3 °C při 1013 hPa)


Bod vzplanutí:

- 3 ± 1,6 °C (experimentálně stanoveno pro směs)


Bod vznícení:

nebyl stanoven


Rychlost odpařování:

ethanol: 6,3 (ether = 1)


Hořlavost (pevné látky a plyny):

vysoce hořlavá kapalina


Horní / dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:

ethanol: 19 % obj./3,3 % obj.


Tlak páry (při 20 °C):

ethanol: 57,26 hPa (při 20 °C)


Hustota páry:

relativní (vzduch = 1): 1,6


Relativní hustota (při 20 °C):

směs: (0,85 - 0,89) g/cm3


Rozpustnost ve vodě (při 20 °C):

s vodou zcela mísitelný


Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:

nebyl stanoven


Teplota samovznícení:

nebyla stanovena


Teplota rozkladu:

nebyla stanovena


Viskozita (při 20°C):

ethanol: 1,2 mPa.s při 20 °C


Výbušné vlastnosti:

nemá


Oxidační vlastnosti:

nemá


9.2

Další informace


Obsah VOC (EU):

ca 70 % hm.

Oddíl 10: STÁLOST A REAKTIVITA


10.1

Reaktivita

Páry mohou vytvářet se vzduchem výbušnou směs.


10.2

Chemická stabilita

Přípravek je za normálních podmínek používání a skladování chemicky stabilní.


10.3

Možnost nebezpečných reakcí

Přípravek se může ve směsi se silnými oxidovadly vznítit nebo se mohou vytvářet směsi výbušných plynů nebo výparů. Při smíchání s alkalickými kovy a s kovy alkalických zemin může docházet k vývinu výbušného plynného vodíku.


10.4

Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nesměšovat s látkami, se kterými může výrobek nebezpečně reagovat. Nestříkat na horké povrchy. Vyvarovat se kontaktu se zdroji zapálení.


10.5

Neslučitelné materiály

Může korodovat některé plastové materiály nebo gumu. Slučitelnost je potřebné odzkoušet.


10.6

Nebezpečné produkty rozkladu

Při hoření vznikají toxické oxidy uhlíku.

Oddíl 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE


11.1

Informace o toxikologických účincích


Toxikologické účinky směsi nebyly experimentálně zjišťovány. Pro rozhodování o nebezpečnosti směsi pro zdraví je určující obsah ethanolu.

Informace o toxikologických účincích ethanolu:

Akutní toxicita: orální: LD50 (orl., potkan) = 10 470 mg/kg

dermální: LD50 (derm., potkan) = 15 800 mg/kg

inhalační: LC50 (inh., potkan) = 30 000 mg/m3/4 h

Žíravost/dráždivost pro kůži: není žíravý ani dráždivý

Vážné poškození očí/podráždění očí: při koncentraci vyšší než 50 % hm. dráždí oči

Senzibilizace dýchacích cest/kůže: není senzibilizující pro dýchací orgány nebo kůži

Mutagenita v zárodečných buňkách: není klasifikovaný jako mutagenní v zárodečných buňkách

Karcinogenita: není klasifikovaný jako karcinogenní

Toxicita pro reprodukci: narušení plodnosti, myš, orálně NOAEL: 13800 mg/kg/d

narušení plodnosti, potkan, inhalačně NOAEC: 30 400 mg/m3

vývojová toxicita, potkan, orálně NOAEL: 5 200 mg/kg/d

vývojová toxicita, potkan, inhalačně NOAEC: 39 000 mg/m3

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice:

toxicita při opakované dávce, potkan, orálně NOAEL:1730 mg/kg/d (trávící systém, játra)

Nebezpečí vdechnutí (aspirace): není klasifikovaný jako nebezpečný při vdechnutí


Další nebezpečnost: při vyšší expozice vykazuje narkotické účinky

Oddíl 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE


12.1

Toxicita

Toxicita směsi pro vodní organismy nebyla experimentálně zjišťována.

Experimentálně zjištěná krátkodobá toxicita ethanolu pro ryby, dafnie a řasy žijící ve sladkovodním a mořském vodním prostředí, a pro organismy žijící v sedimentu, je vyjádřena hodnotami EC50, IC50 nebo LC50 vyššími než 100 mg/l.

Dlouhodobá toxicita ethanolu pro vodní organismy a pro organismy sedimentů je vyjádřena hodnotami NOEC nebo LC10 vyššími než je 10 mg/l.

Experimentálně stanovené parametry krátkodobé a dlouhodobé toxicity složek směsi nevyžadují jejich klasifikaci z hlediska nebezpečnosti pro vodní organismy.


12.2

Perzistence a rozložitelnost


Složky přípravku jsou biologicky snadno rozložitelné.


12.3

Bioakumulační potenciál

Žádná ze složek přípravku není nebezpečná vysokou mírou bioakumulace.


12.4

Mobilita v půdě

Složky přípravku jsou dobře rozpustné ve vodě s nízkou mírou schopnosti se absorbovat na nepolární složky půdy. Složky přípravku jsou dobře pohyblivé ve vodním prostředí půdy.


12.5

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádná ze složek přípravku nesplňuje kritéria látek PBT/vPvB.


12.6

Jiné nepříznivé účinky

Jiné významné nepříznivé účinky složek přípravku v životním prostředí nejsou známy.

Oddíl 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ


13.1

Metody nakládání s odpady

Doporučený postup odstraňování odpadu látky/směsi: nevyužitelný odpad výrobku je nutné odstraňovat jako nebezpečný odpad. Podnikající subjekty předají odpad výrobku oprávněné osobě, spotřebitelé odloží odpad výrobku do systému sběru nebezpečných odpadů zřízeného obcí.

Doporučený postup odstraňování odpadních obalů znečištěných látkou/směsí: odpadní obaly znečištěné výrobkem je možné vypláchnout vodou a odložit do systému sběru materiálově využitelných odpadů.

Zvláštní opatření při nakládání s odpady: při zacházení s odpadem výrobku a s obaly znečištěnými výrobkem je potřebné zohledňovat, že je výrobek nebezpečný vysokou hořlavostí a je závadný pro vodní prostředí.

Předpisy upravující hlavní podmínky zacházení s odpady:

Směrnice 2008/98/ES, o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy


Oddíl 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU


14.1

UN číslo: UN 1170


14.2

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: ETHANOL nebo ETHANOL roztok


14.3

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 3 Hořlavé kapaliny


14.4

Obalová skupina: II


14.5

Nebezpečnost pro životní prostředí: ne


14.6

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: není


14.7

Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: nepředpokládá se potřeba této informace.


Oddíl 15: INFORMACE O PŘEDPISECH


15.1

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Evropské předpisy:

Nařízení (ES) č. 2037/2000 (látky poškozující ozonovou vrstvu): výrobek neobsahuje látky poškozující ozonovou vrstvu

Nařízení (ES) č. 850/2004 (persistentní organické polutanty): výrobek neobsahuje perzistentní organické polutanty.

Nařízení (ES) č. 649/2012 (vývoz a dovoz nebezpečných látek): výrobek nepodléhá omezením při dovozu nebo vývozu podle tohoto nařízení.

Nařízení (ES) č. 648/2004 (detergenty): výrobek nepodléhá tomuto nařízení.

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH, kandidátský seznam, povolování):žádná ze složek obsažených v přípravku není zařazena do seznamu SVHC látek

Nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII (zákazy a omezení): žádná ze složek obsažených v přípravku není omezena při použití v biocidním přípravku.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): na přípravek se vztahují požadavky na jeho klasifikaci, označení a balení.

Nařízení (ES) č. 1107/2009(přípravky na ochranu rostlin): přípravek nepodléhá předpisům pro přípravky na ochranu rostlin.

Nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh: přípravek obsahuje účinnou látku zařazenou do programu přezkumu s dosud neukončeným přezkumem; pro uvádění přípravku na trh platí podle čl. 89 BPR podmínky stanovené zákonem o biocidech.

České právní předpisy:

Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon: pro výrobek nejsou v chemickém zákonu stanoveny žádné povinnosti.

Zákon č. 324/2016 Sb., zákon o biocidech: výrobek podléhá povinnosti oznámení podle § 14 a označení podle § 15 biocidního zákona.

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií: výrobek je vysoce hořlavou kapalinou podléhající tomuto zákonu.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech: na odpad výrobku a obalu znečištěného výrobkem se vztahují požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů.


15.2

Posouzení chemické bezpečnosti

Chemická bezpečnost nebezpečných složek přípravku byla posouzena při jejich registraci podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Posouzení chemické bezpečnosti přípravku jako celku nebylo dosud povinností provést.


Oddíl 16: DALŠÍ INFORMACE


Význam zkratek, symbolů a plné znění H - vět a P-pokynů použitých v oddílech 2 - 15 pokud není uveden:


Flam. Liq. 2; H225 - Hořlavá kapalina, kategorie 2; Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Flam. Liq. 3; H226 - Hořlavá kapalina, kategorie 3; Hořlavá kapalina a páry.

Asp. Tox. 1; H304 - Toxicita při vdechnutí, kategorie 1; Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Skin irrit. 2; H315 - Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2; Dráždí kůži.

Skin sens. 1; H317 - Senzibilizace kůže, kategorie 1; Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Eye Irrit. 2; H319 - Vážné poškození/podráždění očí, kategorie 2; Dráždí oči.

Aquatic chronic 2; H411 - Toxicita pro vodní organismy - chronická, kategorie 2; Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Podklady použité pro zpracování bezpečnostního listu:


Receptura přípravku, klasifikace složek přípravku.


Změny proti předchozí verzi bezpečnostního listu:

Bezpečnostní list je první verzí.


Metoda použitá pro klasifikaci směsi:

Klasifikace účinků na kůži byla provedena výpočtovou metodou na základě známého obsahu ethanolu a znalosti jeho specifického klasifikačního limitu.

Pokyny ke školení týkající se ochrany zdraví a životního prostředí pro pracovníky:

Pracovníci zacházející s přípravkem musí být proškoleni podle zákoníku práce a musí mít nepřetržitý volný přístup k bezpečnostním informacím obsaženým v bezpečnostním listu.

Konec bezpečnostního listu